July 2006

Tamuz /Av 5766

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Sabbath

 

 

 

 

 

 

1

5th of Tamuz, 5766

2

 

3

 

 

4

 

5

 

6

7

No work sunset

8

12th of Tamuz, 5766

9

 

10

 

11

 

12

 

13


14

No work sunset

15

19th of Tamuz, 5766

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

No work sunset

22

26th of Tamuz, 5766

23

 

24

 

25

29th of Tamuz, 5766

26

1st of Av, 5766

27

 

28

No work sunset

29

4th of Av, 5766

30

 

31